Παραμονή στη Γερμανία – Οδηγός εργασίας στην Γερμανία

odhgos-ergsias-germania-template copy
Οδηγός Εργασίας στην Γερμανία, Παραμονή στην Γερμανία

Παραμονή στη Γερμανία

Ελεύθερη διακίνηση προσώπων κατά τους πρώτους 3 μήνες
Κάθε υπήκοος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ουσιαστικά ως πολίτης της
Ε.Ε. το δικαίωμα να μετακινείται ελεύθερα εντός της Ε.Ε., να ταξιδεύει σε άλλο κράτος
μέλος και να απολαμβάνει μέχρι και τρεις μήνες το άνευ όρων δικαίωμα διαμονής που έχει
κάθε πολίτης της Ε.Ε., ανεξάρτητα από το σκοπό της παραμονής τους σε άλλο κράτος
μέλος. Για την είσοδό του απαιτείται μόνο ένα έγκυρο διαβατήριο ή ένα δελτίο
αστυνομικής ταυτότητας.Οι πολίτες της Ε.Ε. δεν χρειάζονται άδεια παραμονής. Λαμβάνουν ένα πιστοποιητικό για το
δικαίωμα παραμονής τους. Αυτό εκδίδεται από την υπηρεσία αλλοδαπών ή από την
υπηρεσία καταγραφής πολιτών. Οι πολίτες της Ε.Ε. έχουν απεριόριστη πρόσβαση στην
αγορά εργασίας. Δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας έχουν όλοι οι πολίτες της Ε.Ε. και τα
μέλη των οικογενειών τους (εξαιρούνται ορισμένα κράτη μέλη που υπάγονται σε άλλους
κανονισμούς).
Δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων μετά από τρεις μήνες
Εκτός από τους τρεις πρώτους μήνες το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας συνδέεται με
συγκεκριμένους σκοπούς παραμονής πριν από την απόκτηση του δικαιώματος μόνιμης
παραμονής.
Οι ομάδες των ατόμων που διαθέτουν δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας είναι οι
ακόλουθες:
• εργαζόμενοι
• ελεύθεροι επαγγελματίες,
• πάροχοι υπηρεσιών,
• αποδέκτες της παροχής υπηρεσιών,
• άτομα με δικαίωμα παραμονής,
• συνταξιούχοι,
• φοιτητές και

• άλλοι μη μισθωτοί εργαζόμενοι όπως και τα μέλη των οικογενειών τους.

Για τους μη μισθωτούς εργαζόμενους πολίτες της Ε.Ε. ισχύουν ειδικές προϋποθέσεις. Τα
άτομα αυτά έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας μόνο όταν διαθέτουν πλήρη
ασφαλιστική κάλυψη υγείας και επαρκείς οικονομικούς πόρους για τους ίδιους και τα μέλη
των οικογενειών καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους (άρθρο 4, εδ. 1 Ελεύθερη
κυκλοφορία / Ε.Ε.). Οι οικονομικοί πόροι θα πρέπει να επαρκούν, ώστε να μην είναι
αναγκαία η παροχή ενός κοινωνικού επιδόματος. Πόρους αποτελούν όλα τα νόμιμα
αποδεκτά εισοδήματα, περιουσιακά στοιχεία σε χρήμα ή χρηματική αξία ή άλλα ιδία
κεφάλαια, ιδίως η πληρωμή διατροφής από μέλη της οικογένειας ή τρίτους, καθώς και
συντάξεις. Ως επαρκής ασφάλιση θεωρούνται οι παροχές ενός κρατικού ασφαλιστικού
φορέα υγείας.
Η υπηρεσία αλλοδαπών/εγγραφής πολιτών μπορεί να απαιτήσει την απόδειξη των
προϋποθέσεων αυτών για το δικαίωμα παραμονής στη χώρα.
Περισσότερες πληροφορίες
Διαδίκτυο
www.europa.eu
www.bamf.de

Σχόλια

comments

About the author

euresiergasias

View all posts